CertUp

Qfor-WSE

Een Qfor-WSE-certificaat is het kwaliteitsbewijs bij uitstek om aan te tonen dat uw organisatie beantwoordt aan de minimale kwaliteitsvoorwaarden van het Departement Werk en Sociale Economie.

Over de Qfor-WSE-audit

De Qfor-WSE-audit is één van de mogelijkheden om een Qfor-certificering te behalen.

Het Qfor-WSE-audittraject is gericht op organisaties die activiteiten uitvoeren in het kader van werkgelegenheid, professionele vorming en sociale economie in Vlaanderen. Wanneer u voor die activiteiten financiering, subsidiëring of een andere vorm van ondersteuning wilt ontvangen, moet u zich registreren bij het WSE-loket.  

Het Kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie is een maatregel van de Vlaamse overheid. Daarbij moet u aantonen dat uw organisatie aan bepaalde minimale kwaliteitseisen voldoet. De meest efficiënte manier om dat te bewijzen is een Qfor-WSE-audit te doorlopen.

Aan de hand van de beproefde Qfor-methodologie worden uw activiteiten afgetoetst aan de indicatoren van de Qfor-WSE Scan-norm, en dat op 3 domeinen:

  1. Dienstverlening: De informatie die u aanbiedt over uw organisatie en activiteiten, maar ook de middelen waarover u beschikt om die uit te voeren en op te volgen.
  2. HR: De instroom van nieuwe interne en externe medewerkers, maar ook de competenties en verdere ontwikkeling van medewerkers.
  3. Financieel beheer: Uw financiële doelstellingen en de opvolging van de financiën binnen uw organisatie.

Uw voordelen

  • Gericht en efficiënt: De Qfor-WSE-audit sluit volledig aan bij de minimale kwaliteits- en registratievoorwaarden voor het WSE-loket. Dankzij die focus verliest u geen tijd.
  • Vergroot uw slaagkans: Met uw Qfor-WSE-certificaat registreert u zich probleemloos bij het WSE-loket als u aan alle voorwaarden voldoet.
  • Onderscheidende factor: Het Qfor-WSE-certificaat toont objectief en transparant in welke mate u aan de minimale vereisten beantwoordt. Een mooi visitekaartje waarmee u zich onderscheidt in uw markt. 

Voor wie?

De Qfor-WSE-audit is waardevol voor organisaties die actief zijn op het vlak van opleiding en vorming, begeleiding, arbeidsbemiddeling, competentieontwikkeling en adviesverstrekking aan burgers, ondernemingen en derden-organisaties en die gebruik wensen te maken van ondersteuningsmaatregelen van de VDAB en van de Vlaamse overheid. Dit kunnen o.a. zijn:

  • Maatwerkbedrijven
  • Loopbaancoaches
  • Opleidings- en sectorfondsen
  • Lokale diensteneconomie

Hoe verloopt de Qfor-WSE-audit?

Het Qfor-WSE-audittraject verloopt na ondertekening van het audittraject in 4 fases:

fase
1

Mapping van uw organisatieprofiel

Als voorbereiding op de eigenlijke audit vult u de Qfor DataScan in. Zo brengt u alle officiële gegevens en specifieke kenmerken van uw organisatie in kaart.

fase
2

De doorlichting van processen

Tijdens het auditbezoek toetst de auditor af in welke mate de werking van uw organisatie beantwoordt aan de Qfor WSE Scan-norm. Dat gebeurt steekproefsgewijs aan de hand van documenten, systemen en interviews, met oog voor aantoonbaarheid en systematische implementatie van de indicatoren. 

fase
3

De rapportering

De auditor bundelt zijn of haar vaststellingen in een gedetailleerd rapport met de nodige aanwijzingen om uw werking te optimaliseren. Het finale auditrapport bevat:

- een samenvatting van de vaststellingen 

- een score per indicator

- feedback over de vaststellingen, die ook tijdens slotvergadering van het bezoek gedeeld werden.

fase
4

De certificatie

Na het auditbezoek worden het auditdossier en de vaststellingen overgedragen aan de Certificatiecommissie. Die commissie zal uw dossier analyseren en een uitspraak doen over het auditresultaat. Bij positieve evaluatie behaalt u uw Qfor WSE-certificaat. Daarmee registreert u zich vervolgens bij het departement WSE.

Hoeveel kost een Qfor-WSE-audit?

De kostprijs van een Qfor-WSE-audit hangt onder meer af van de aard en complexiteit van uw organisatie. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte op maat.

Een meeromvattend alternatief? De Qfor ProcessScan!

Nood aan een meer algemene en allesomvattende doorlichting van uw bedrijfsprocessen? Ontdek alles over de Qfor ProcessScan.

“De Qfor WSE-audit was goed om de organisatie eens vanuit een ander perspectief te kunnen bekijken. De audit voelde positief en ondersteunend aan. Het is fijn om te weten dat we goed bezig zijn en te leren hoe we bepaalde zaken kunnen bijschaven om ons nog naar een hoger niveau te tillen.”

VIAC vzw

“De Qfor WSE-audit is perfect als modaliteit om de opvolging en bewaking van onze kwaliteit flows te ondersteunen. De audit was zeer constructief.”

 

Compaan vzw

“Het doorlopen van een Qfor WSE-audit is een interessante spiegel voor de organisatie. Het geeft op een andere manier inzicht in de organisatorische processen. Het biedt een kader voor kwaliteitsbewaking en verbetering, alsook een stuk erkenning voor de organisatie want het is fijn om het resultaat te kunnen delen met de medewerkers.”
 

PIN vzw – Partner in Integratie

“De Qfor WSE-audit heeft ons een nog beter zicht gegevens over de sterktes en de werkpunten binnen onze organisatie.  In tegenstelling tot eerdere audits voor andere labels zien we in Qfor absoluut een meerwaarde voor onze dagelijkse werking.  De focus op dienstverlening en medewerkers ligt helemaal in lijn van de waardes van GATAM.”

GATAM vzw

“Het was voor ons een heel leerrijk proces. De Qfor WSE-audit biedt echt een totaalbeeld van onze organisatie en is ook een bevestiging van waar de voorbije jaren naartoe gewerkt hebben. We weten waar onze werkpunten zitten en het geeft ook waardering en moed om verder te doen. Het was echt wel aangenaam om een correcte maar toch warme aanpak vanuit Certup te mogen ervaren.”

Natuur en Landschapszorg Maatwerkbedrijf vzw

“De Qfor-WSE-audit gaf ons algemeen een positief gevoel. We kregen een capabel persoon over de vloer met pertinente vragen die ook luisterde naar de eigenheid van onze organisatie. De analyse gaf ons inzichten in onze organisatie en hoe we die in de toekomst verder willen uitbouwen. Het meewerken aan deze audit heeft ons analytisch denken versterkt en geholpen om de toekomst te plannen.”

Buurtwerk ’t Lampeke vzw

Meer weten over Qfor-WSE? Uw audit aanvragen?