CertUp

Qfor SafetyScan

Een erkend VCA-examencentrum worden voor opleidingen rond basisveiligheid en risicovolle taken? Een positieve Qfor Safety-audit is dé basis om erkend te worden als Contractor Safety Management-examencentrum en om diploma’s te kunnen uitreiken in het kader van het VCA Belgisch Centraal Diplomaregister. 

Over Qfor SafetyScan

De Qfor SafetyScan is een module die u in combinatie met of bovenop een Qfor ProcessScan doorloopt.

De Qfor-ProcessScan toetst uw organisatie af aan 25 indicatoren die 4 verschillende domeinen van de bedrijfsvoering doorlichten: 1) Uitvoering van de projecten, 2) Human resources, 3) Materiële middelen en 4) Interne werking, met inbegrip van uw kwaliteitsbeleid.

In het kader van de Qfor SafetyScan wordt er een sectorspecifieke interpretatie van deze indicatoren gemaakt, gebaseerd op de vereisten die de VCA-beheersorganisatie stelt in haar Algemeen Reglement van Examinering VCA en overeenkomst.

De Qfor SafetyScan- en Qfor-ProcessScan-certificaten zijn noodzakelijke vereisten om uw opleidingscentrum door Contractor Safety Management (BeSaCC-VCA) te laten erkennen als een examencentrum dat VCA-examens mag afnemen en VCA-diploma’s mag uitreiken voor opleidingen rond basisveiligheid en risicovolle taken.

Uw voordelen

  • Keurmerk: De Qfor-Safety-certificatie is een objectief bewijs voor uw klanten én voor Contractor Safety Management (BeSaCC-VCA) dat u kwalitatieve diensten aanbiedt.
  • Verder groeien: Als erkend opleidings- en examencentrum breidt u uw dienstverlening uit naar opleidingen rond basisveiligheid en risicovolle taken.
  • Nuttige inzichten: De audit geeft u zicht op eventuele verbeterpunten in uw organisatie.

Voor wie?

De Qfor Safety-audit is bestemd voor organisaties die als examencentrum VCA-examens willen afnemen en VCA-diploma’s willen toekennen in het kader van het Register en/of Basisveiligheid VCA (Basis), Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL) en Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCA (VIL).

Hoe verloopt de Qfor SafetyScan-audit?

Het Qfor-SafetyScan-audittraject verloopt, na ondertekening van de auditovereenkomst, in 4 fases:

fase
1

Mapping van uw organisatieprofiel

Als voorbereiding op de eigenlijke audits vult u de Qfor DataScan in. Zo brengt u alle officiële gegevens en specifieke kenmerken van uw organisatie in kaart.
 

fase
2

De doorlichting van de processen

Tijdens het auditbezoek toetst de auditor af in welke mate de werking van uw organisatie beantwoordt aan de normen van de Qfor ProcessScan en de Qfor SafetyScan.

We controleren of uw werking als examencentrum beantwoordt aan de eisen opgenomen in het algemeen reglement van Examinering van Contractor Safety Management (BeSaCC-VCA). Daartoe bekijken we onder meer het examenreglement, het intern handboek, de uitvoering van interne audits en de kwalificaties van interne en/of externe examinatoren.

fase
3

De rapportering

De auditor bundelt zijn of haar vaststellingen in een gedetailleerd rapport met de nodige aanwijzingen om uw werking te optimaliseren. Het finale auditrapport bevat
- een samenvatting van de vaststellingen
- een score per indicator
- feedback over de vaststellingen die ook tijdens de slotvergadering van de audit gedeeld werden.
 

fase
4

De certificatie

Na het auditbezoek worden het auditdossier en de vaststellingen overgedragen aan de Certificatiecommissie. Die commissie zal uw dossier analyseren en een uitspraak doen over het auditresultaat. Bij positieve evaluatie behaalt u uw certificaten Qfor ProcessScan en Qfor SafetyScan, die u indient voor registratie als erkend VCA-examencentrum.

Hoeveel kost een Qfor SafetyScan-audit?

De prijs voor de Qfor-audit met modules ProcessScan en SafetyScan wordt onder meer berekend op basis van de grootte van de organisatie, het aantal klanten en prestatiedagen, en het aantal vestigingen.

De prijs voor de sectorspecifieke controles houdt rekening met een steekproef genomen uit het totaal aantal taken en/of type examens waarvoor de organisatie de erkenning aanvraagt, en de talen waarin die activiteiten worden uitgevoerd.

Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte op maat.

“De feedback die we tijdens de Qfor ProcessScan-audit ontvangen hebben, zal gebruikt worden om onze processen verder te finetunen. De audit en bijbehorende certificering vormen voor ons geen eindpunt maar veeleer een aanloop naar verdere professionalisering.”

Top Skills Academy

“Een Qfor ProcessScan-audit geeft zicht op het kwaliteitsbeheer in de organisatie. Het laat toe verbeterpunten op te merken en intern voorstellen te maken om zaken anders aan te pakken. Een view van buitenaf zorgt ervoor dat je eens stilstaat bij andere zaken. Het helpt om de kwaliteit intern en extern maar ook de tevredenheid van de verschillende stakeholders te verhogen.”
 

ECS – An Equans Company

“De Qfor ProcessScan audit is een héél leerrijke ervaring die de werking ten goede komt. De interne werking wordt in vraag gesteld waardoor de kwaliteit van de dienstverlening erop vooruitgaat.”

ASERVI

“De Qfor ProcessScan- audit heeft ervoor gezorgd dat onze organisatie nog meer structuur heeft gekregen aangezien alles meer gestroomlijnd wordt, alles volgens eenzelfde werkwijze moet verlopen. Ook heeft de audit onze valkuilen benoemd waar dan weer werkpunten tegenover staan.”

Pevom – Preventie op Maat

“De Qfor ProcessScan bood een fijne weerspiegeling van waar we de voorbije jaren op gewerkt hebben. Door de audit te doen hebben we nog eens een duidelijk beeld van de vooruitgang die we gemaakt hebben sinds de oprichting.”

JOBROAD ivzw

Meer weten over Qfor SafetyScan? Meteen uw audit aanvragen?