CertUp

Maatschappelijk verantwoord & duurzaam ondernemen

Ontdek welke inspanningen wij leveren om bij CertUp op een maatschappelijk verantwoorde en duurzame manier te werken.

Onder maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam handelen verstaan we dat organisaties vanuit hun missie, doelstellingen en processen bijdragen tot het versterken van het duurzaamheidsbewustzijn bij hun stakeholders en de maatschappij in het algemeen. Organisaties nemen hierbij hun verantwoordelijkheid op om hun positieve impact te verhogen. 

We verwijzen hiermee naar de realisatie van een aantal ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s, zoals opgenomen in het kader dat door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties werd bepaald in 2015. De SDG’s gaan ervan uit dat iedereen een bijdrage kan leveren aan de realisatie ervan. Ze zijn niet enkel bedoeld voor overheden en burgers, maar ook voor ondernemingen is een belangrijke taak weggelegd. Dit is dan ook waarom we hier als CertUp actief op willen inzetten.

Als auditkantoor komen we in zoveel organisaties terecht waar impliciet of expliciet werk wordt gemaakt van een gelijkekansenbeleid, van duurzame mobiliteit, van het verkleinen van de afvalberg, ... Zelf kunnen we dan ook niet achterblijven.

CertUp streeft ernaar om zowel in haar interne organisatie als in de dienstverlening naar haar klanten zoveel mogelijk principes met betrekking tot duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen concreet vorm te geven. Daarom verankeren we het in zowel onze strategie als onze dagelijkse activiteiten, waarbij permanent gefocust wordt op een aantal kerndoelstellingen.

Zo wordt bij CertUp gefocust op 4 grote thema’s:

PEOPLE - Medewerkersbeleid

Gezien we een kleine kmo zijn, wordt er binnen Certup veel aandacht geschonken aan de ontwikkeling en het welzijn van medewerkers. We zijn dan ook overtuigd dat we onze missie enkel kunnen realiseren met gemotiveerde, competente en gelukkige medewerkers. Dit wordt bewerkstelligd door onder andere:

  • Korte en open communicatie te voeren tussen management en medewerkers en door naar elkaar te luisteren.
  • Een evenwichtige combinatie werk-gezin, door mogelijkheden te bieden met betrekking tot telewerk en aanpassingen van het arbeidsregime.
  • Te investeren in continue vorming en opleiding van onze medewerkers.

PRINCIPLES - Gelijke kansen en diversiteit

Om het gelijkekansenbeleid en de diversiteit van het personeelsbestand te ondersteunen en een weerspiegeling te vormen van onze klanten en de maatschappij zijn stagiairs, medewerkers en auditoren van eender welke afkomst, gender of overtuiging welkom bij CertUp.

PLANET – Ecologie

Binnen CertUp worden er verschillende initiatieven genomen om onze ecologische voetafdruk beter te beheren of in te perken:

  • Afval: de noodzakelijke investeringen werden gedaan om afval op kantoor systematisch te sorteren en een gerichte verwerking mogelijk te maken.
  • Verwarming en elektriciteit: er wordt bewust omgegaan met airconditioning en verwarming. Verlichting wordt systematisch uitgeschakeld in kantoorruimtes die niet gebruikt worden en apparaten en laders blijven niet op stand-by staan indien ze lang niet gebruikt worden.
  • Mobiliteit: onze kantoren zijn vlot toegankelijk met het openbaar vervoer en met de fiets. Daar waar mogelijk worden medewerkers uitgenodigd om gebruik te maken van alternatieven voor de wagen. De aanwezigheid van een overdekte en afgesloten fietsenstalling is hierin een troef. We bekijken ook verder hoe we de vergroening van ons wagenpark kunnen optimaliseren. 
  • Duurzaam gebruik van schaarse middelen: CertUp wenst door een doorgedreven digitalisering het gebruiksgemak voor klant en personeel te verhogen. Dit levert een positieve bijdrage op vlak van milieu want minder printen betekent minder gebruik van papier, inkt en stroom. Alle kwaliteitscertificaten van klanten worden dan ook exclusief digitaal verstuurd.

PROFIT – Deugdelijk bestuur

In het beheer van onze organisatie worden de principes van Goed en Deugdelijk Bestuur maximaal opgevolgd. Gezonde financiële resultaten en een positieve tevredenheidsmeting zijn hier dan ook cruciaal. Bovendien wordt er bij CertUp constant nagedacht over het innoveren van onze diensten door te bekijken wat zinvol is en wat klanten en de bredere maatschappij aanspreekt. Tevens wordt er een positieve bijdrage geleverd aan de lokale economie en gemeenschap door beroep te doen op de diensten, producten en medewerkers uit de lokale omgeving.