CertUp

Algemene voorwaarden

Vooraleer u gebruik maakt van deze Websites en de Diensten, raden wij u aan om deze Algemene Voorwaarden goed na te lezen en eventueel een exemplaar offline te bewaren (ctrl+s) of af te drukken (ctrl+p) om op een later tijdstip te bekijken. Wij raden u eveneens aan om onze Privacyverklaring en onze Cookieverklaring na te lezen.


ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

1.1. Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op de Websites, bereikbaar via de domeinnamen:

 • www.maninfo.be hierna “Website MI”. De Website MI is eigendom van en word beheerd door: Management Information NV met maatschappelijke zetel te Ninoofsesteenweg 1078 bus 1, 1080 Brussel, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0441 240 033 (hierna: “Wij” of “ManInfo”) of haar dochterondernemingen;
 • www.maninfo.es hierna “Website MI” tezamen met www.maninfo.be hierboven is eigendom van en word beheerd door: Management Information Spain SL met maatschappelijke zetel te 28224 Pozuelo de Alarcon (Madrid) Spain, c/ Segundo Mata 1, planta 2°, oficina 9, NIF B85574440, dochteronderneming van Management Information NV , met maatschappelijke zetel te Ninoofsesteenweg 1078 bus 1, 1080 Brussel, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0441 240 033 (hierna: “Wij” of “ManInfo”)
 • www.qfor.org, hierna “Website Qfor”. De Website Qfor is eigendom van en worden beheerd door: Q For EESV, met maatschappelijke zetel te Ninoofsesteenweg 1078 bus 2, 1080 Brussel, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0462 786 406, dochtervennootschap van: Management Information NV met maatschappelijke zetel te Ninoofsesteenweg 1078 bus 1, 1080 Brussel, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0441 240 033 (hierna: “Wij” of “ManInfo”).
 • www.trainup.be; www.trainup.eu; www.trainingroi.eu; www.formbase.eu; www.traininginfo.be; www.repquest.com; hierna “Websites RepQuest”. De Website RepQuest zijn eigendom van en worden beheerd door: Repquest NV, met maatschappelijke zetel te Ninoofsesteenweg 1078 bus 1, 1080 Brussel, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0668 359 197, dochteronderneming van: Management Information NV met maatschappelijke zetel te Ninoofsesteenweg 1078 bus 1, 1080 Brussel, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0441 240 033 (hierna: “Wij” of “ManInfo”).
 • www.audit-kmo-portefeuille.be; www.certup.behierna “Websites CertUp”. De Websites CertUp zijn eigendom van en worden beheerd door: CertUp NV, met maatschappelijke zetel te Ninoofsesteenweg 1078 bus 2, 1080 Brussel, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0449 917 177, dochteronderneming van: Management Information NV met maatschappelijke zetel te Ninoofsesteenweg 1078 bus 1, 1080 Brussel, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0441 240 033 (hierna: “Wij” of “ManInfo”).

 

De Websites MI, Qfor, RepQuest en CertUp zijn gezamenlijk hierna “Websites”of “Website” genoemd. De hosting van de Websites wordt uitbesteed aan UniWeb BVBA gevestigd te ’s Herenweg 16 1860 Meise en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0472 383 367. 1.2. Deze Algemene Voorwaarden omvatten zowel de voorwaarden voor het gebruik van de op de Websites aangeboden Diensten, als het gebruik van de Websites zelf. Als gebruiker van de Websites (“u”/”uw”) begrijpt u dat de Websites (en de daarop aangeboden Diensten) onderworpen zijn aan de Algemene Voorwaarden, samen met eventuele andere juridische documenten, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (gezamenlijk “Voorwaarden”). Door uw bezoek of gebruik van de Websites, gaat u akkoord met deze Voorwaarden en alle latere versies zoals bijgewerkt door ManInfo en haar dochterondernemingen. 1.3. Op de Websites MI wordt informatie verstrekt omtrent verschillende certificatie- en subsidiemogelijkheden, best practices voor consultancy- en opleidingsorganisaties alsook beschrijving van diensten van Maninfo; informatie over trainings-, consultingsaanbod en aanverwante diensten; informatie omtrent auditen en certificatie en hoe een organisatie zich optimaal kan voorbereiden op een audit; informatie omtrent beheren van bedrijfsopleidingen en consultancy. Op de Website Qfor wordt informatie verstrekt omtrent de Qfor-methode voor kwaliteitsevaluatie zowel van de interne processen van opleidings- en consultingorganisaties als van de klanttevredenheid. De Website Qfor biedt de mogelijkheid om de evaluatie modulair op te bouwen met standaard tools en specifieke modules die eigen zijn aan een federatie, een Regio of een sector. Op de Website RepQuest bevat een databank met verschillende opleigings- en consultancyprogrammas, organisaties, vergaderplaatsen, jobs en freelancers. De Website RepQuest voorziet eveneens in een mogelijkheid om informatie aan de databank toe te voegen, zowel gratis als betalend. Daarnaast voorziet de Website RepQuest een koppeling naar de ledenzone “DataCorner”, op een aparte Website. Repquest.com is een zoekmotor om consulting- en learningorganisaties te vinden. Op de Websites CertUp wordt informatie verstrekt omtrent verschillende certificatie- en auditmethodes en subsidiemogelijkheden voor consultancy- en opleidingsorganisaties. 1.4. ManInfo behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen. In geval van wijziging zal de nieuwe versie beschikbaar zijn op de Websites. Desgevallend zal u per mail op de hoogte gebracht worden van de wijzigingen en wordt uw goedkeuring hiervoor tevens gevraagd. Wij raden u aan om de Voorwaarden regelmatig te controleren; de datum en versienummer van de laatste versie staan steeds onderaan de Algemene Voorwaarden, de Privacyverklaring en de Cookieverklaring. 1.5. Indien u minderjarig bent (-18 jaar), bent u niet gerechtigd om de Websites te gebruiken of persoonsgegevens mee te delen, tenzij u daartoe de goedkeuring heeft van uw ouder of voogd.

ARTIKEL 2 – GEBRUIK VAN DE WEBSITES EN DE CONTENT

2.1. De Websites en alle content die op de Websites beschikbaar wordt gemaakt onder andere software, materialen, producten, diensten en informatie (“Content” genoemd) zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. U mag de Content op geen enkele manier aanpassen, reproduceren, verspreiden, doorgeven, vertonen, uitvoeren, publiceren, in licentie geven, uitzenden, verkopen of er afgeleide werken van maken. Behoudens ons uitdrukkelijk en voorafgaand akkoord daartoe, is elk gebruik van de Content op andere Websites of computernetwerkomgevingen, evenals op elk document dat verzonden wordt, verboden. U verbindt zich ertoe om de werking van deze Websites op geen enkele wijze te (trachten) onderbreken. 2.2. De Content op de Websites is beschermd door auteursrechten en databankrechten dankzij de betrokken auteurswetten en databankwetten en internationale verdragen. Bij overtreding van een bepaling van de Voorwaarden, wordt de toestemming tot gebruik van de Websites automatisch beëindigd en moet u alle gedownloade of afgedrukte materialen onmiddellijk verwijderen en vernietigen. 2.3. ManInfo behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen of updates op de Content of het formaat ervan toe te passen zonder daarvan melding te doen bij u. ManInfo behoudt zich het recht voor om de toegang tot of gebruik van de Websites naar eigen goeddunken en om gelijk welke reden af te sluiten of te beperken. 2.4. Bij overtreding van een bepaling van de Voorwaarden, behoudt ManInfo zich het recht voor schadevergoeding en interesten te eisen ten belope van tien keer de minimum forfaitaire prijs van de gegevens met een minimum van 1000 € per overtreding, behalve een hoger berokkend nadeel.

ARTIKEL 3 – DISCLAIMERS

3.1. U gebruikt deze Websites op eigen risico. De Websites en de Content worden in de staat geleverd waarin deze zich bevinden, zonder enige garantie of waarborg, onder meer garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid van enig doel of de conformiteit (en niet inbreuk makend karakter) met enig intellectueel eigendomsrecht. 3.2. ManInfo’s verplichtingen met betrekking tot diens producten en diensten worden uitsluitend bepaald door de overeenkomsten onder welke deze geleverd worden en niets op deze Websites kan worden beschouwd als een wijziging op deze overeenkomsten. 3.3. ManInfo biedt geen garanties betreffende (i) de juistheid en volledigheid van de software, materialen, producten, diensten en informatie op deze Websites, noch (ii) het feit dat de server waar de Websites op gehost worden, vrij is van virussen of andere elementen die uw computer, eindapparatuur of andere eigendom kan infecteren, bedreigen of beschadigen, wanneer u de Websites bezoekt, doorzoekt, ervan downloadt of er anderszins gebruik van maakt. 3.4. De Content, daarin begrepen zonder beperking alle software, materialen, producten, diensten en informatie, kan verouderd zijn en ManInfo neemt geen engagement op zich om de Content op de Websites steeds up to date te houden.

ARTIKEL 4 – BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

4.1. ManInfo besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de Content van de Websites. Deze Content is echter onderhevig aan wijzigingen, kan te allen tijde verwijderd worden en wordt u aangeboden zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correctheid ervan. Maninfo en haar dochteronderneming zijn niet aansprakelijk voor schade ingevolge het gebruik van de inhoud van de Websites, ongeacht of deze correct of incorrect bleek, noch voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze Content, noch voor schade ingevolge onjuiste, onvolledige, dubbelzinnige of gedateerde Content of taalfouten op de Websites (bijvoorbeeld i.v.m. de foute spelling van iemand zijn of haar naam of de naam van een organisatie,…) ManInfo draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de aangeboden diensten van dienstverleners waarmee zij samenwerkt. 4.2. ManInfo zorgt voor de nodige beveiligingssystemen om de Websites, haar informaticasysteem, haar databanken en de gegevens van de gebruikers van de Websites te beschermen. ManInfo zorgt onder meer voor regelmatige aanpassingen aan antivirus beveiligingen. ManInfo heeft in dit kader een inspanningsverbintenis en niet een resultaatsverbintenis. Tenzij in geval van kwade trouw of grove nalatigheid, zal ManInfo (en met haar dochterondernemingen, verbonden ondernemingen en personen) niet aansprakelijk zijn voor schade, onderbreking, diefstal, verlies, vernietiging of wijziging van gegevens, gederfde winst, of andere directe of indirecte schade veroorzaakt door een illegale of onrechtmatige toegang of gebruik door derden van de Websites (inclusief m.b.t. gegevens van gebruikers, en inclusief m.b.t. virussen die via de Websites zouden verspreid worden). 4.3. ManInfo stelt alles in het werk om een toegang te verlenen tot de Websites 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen, en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kan ManInfo echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening tot de Websites garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbrekingen of storingen van de toegang of de dienstverlening, zal ManInfo alles in het werk stellen om zo snel mogelijk een oplossing voor het probleem te vinden. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of storingen zijn eigen aan de dienstverlening via internet. Deze kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen en zullen geen aanleiding geven tot schadevergoedingen. 4.4. Alle Content op de Websites is steeds slechts informatief. 4.5. De Gebruikers van de Websites zijn zelf verantwoordelijk om de Websites als een goede huisvader te gebruiken. De gebruikers van de Websites zijn ook verantwoordelijk voor de geschiktheid en het onderhoud van hun technisch materiaal zoals, computer, laptop, pc, tablet, smartphone, modem, internettoegang, telefoonlijn, enz.

ARTIKEL 5 – LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

5.1. Links op de Websites naar Websites van derden worden uitsluitend voorzien voor uw gemak. Indien u deze links gebruikt, verlaat u de Websites. ManInfo heeft deze links naar andere Websites niet allemaal gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor deze Websites, noch voor de Content die daarop wordt aangeboden. 5.2. ManInfo beveelt andere Websites in geen geval aan en staat er geenszins voor garant, noch voor software, materialen, producten, diensten en informatie die op dergelijke Websites worden aangeboden of enig resultaat dat kan worden behaald door het gebruik ervan. Indien u ervoor kiest om een Website van derden te bezoeken, doet u dit volledig op eigen risico.

ARTIKEL 6 – LINKS LEGGEN NAAR DE WEBSITES

U mag links aanmaken naar de Websites vanuit andere websites, doch uitsluitend met de toestemming van ManInfo en in overeenstemming met de voorwaarden van de richtlijnen voor het linken naar de Websites van ManInfo en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Indien u wenst te linken naar onze Websites, neem met ons contact op.

ARTIKEL 7 – PRIVACY- & COOKIEVERKLARING

Onze Websites maken gebruik van Cookies en omvat eveneens de verwerking van een aantal persoonsgegevens van u. Voor het regelend kader van de Cookies en de verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij naar de Privacyverklaring en Cookiesverklaring.

ARTIKEL 8 – DIENSTEN

8.1. Op de Websites wordt informatie verstrekt omtrent:  

 • verschillende auditmethodes en certificatiemogelijkheden, best practices voor consultancy- en opleidingsorganisaties alsook een beschrijving van diensten van Maninfo en haar dochterondernemingen; informatie over het trainings- en consultingaanbod en aanverwante diensten; informatie omtrent auditing en hoe u uw organisatie optimaal kunt voorbereiden op een audit; informatie omtrent beheren van bedrijfsopleidingen en consultancy.
 • de Qfor-methode voor kwaliteitsevaluatie zowel van de interne processen van opleidings- en consultingorganisaties als van de klanttevredenheid. De Website biedt de mogelijkheid om de evaluatie modulair op te bouwen met standaard tools en specifieke modules die eigen zijn aan federaties, Regio’s of sectoren.
 • databankanken met het aanbod van verschillende opleidings- en consultancyprogramma’s, organisaties, vergaderplaatsen, jobs en freelancers. De Websites voorzieen eveneens in een mogelijkheid om informatie aan de databanken toe te voegen, zowel gratis als betalend. Daarnaast voorziet de Websites een koppeling naar de ledenzone “DataCorner”, op een aparte website.
 • RepQuest is een zoekmotor om consulting- en learningorganisaties te vinden.

  Sommige Websites bieden u de mogelijkheid om een cursus te volgen en uw kennis te beoordelen. Alle verstrekte informatie, cursus, webinar, videos en tests worden gezamenlijk “Diensten” genoemd. 8.2. Om van de Diensten gebruik te kunnen maken, dient u zich in te schrijven. Het gebruik van de Diensten kan gratis of betalend zijn onder bepaalde voorwaarden.

ARTIKEL 9 – INSCHRIJVING EN LOGINGEBRUIK

9.1. Om toegang te krijgen tot de Diensten, dient u zich in te schrijven door uw persoonsgegevens in te vullen op het aanmeldingsformulier ter beschikking op de Websites. Het aanmeldingsformulier dient volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te worden. De toegang tot de Diensten is beperkt tot ingeschreven medewerkers. 9.2. Voor sommige Diensten op sommige Websites moet u een account creëren. U krijgt een persoonlijke login en password. De paswoorden mogen niet aan derden doorgegeven worden. 9.3. Indien er een abnormaal gebruik qua aantal consultaties, moment van gebruik, download en login wordt vastgesteld, leidt dat tot een automatische blokkering van de login om potentieel misbruik tegen te gaan. Onder misbruik verstaan we onder meer, toch niet beperkt tot: 

 • het herhaald of veelvuldig kopiëren van tal van onder de auteursrechtenwet of de wet op de databanken beschermde gegevens, manueel, via bots en/of via andere software
 • automatische koppelingen met CRM-, ERP- of andere systemen die gegevens van ManInfo Websites wegplukken en lokaal integreren of die verschillende eindgebruikers tegelijkertijd online of rechtstreeks vanuit CRM, ERP e.d.m. toegang geven tot pagina’s op Websites waarvoor een login nodig is.
 • Ook ander onregelmatig gebruik ManInfo Websites kan beschouwd worden als misbruik en aanleiding geven tot een automatische blokkering van uw login. ManInfo en haar dochterondernemingen behouden zich, naast automatische blokkering van de login, het recht voor om verdere juridische stappen te ondernemen tegen (rechts)personen die misbruik maken van de login op de Websites.

ARTIKEL 10 – FACTURATIE EN BETALING

10.1. Voor actuele prijzen, gelieve onze Websites te raadplegen. 10.2. De factuur wordt opgemaakt op de dag van de bestelling van de bestelde diensten en is onmiddellijk betaalbaar. Indien geen betaling volgt binnen de 30 dagen volgend op de factuurdatum, is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% op het gefactureerde bedrag, zonder lager te zijn dan 150 euro. Daarbij is tevens een interest verschuldigd van 1% per maand vertraging op het totale verschuldigde bedrag tot op de dag van volledige betaling. ManInfo en haar dochterondernemingen behouden zich het recht voor de afleveringen van de Diensten evenals andere producten, zelfs niet gerelateerd aan deze bestelling te schorsen.

ARTIKEL 11 – OVERMACHT

11.1. In geval van overmacht is ManInfo of haar dochterondernemingen niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen ManInfo of haar dochterondernemingen ofwel de verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. 11.2. Overmacht is elke omstandigheid die door de Belgische rechtspraak algemeen wordt beschouwd als een overmachtssituatie en meer bepaald iedere omstandigheid buiten de wil en controle van partijen om die de nakoming van contractuele verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, machinedefecten, informaticadefecten, systeemfouten, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Websites, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

ARTIKEL 12 – INTELLECTUELE EIGENDOM

ManInfo en haar dochterondernemingen zijn de exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van het geheel van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de Websites en de aangeboden Diensten. Als gebruiker van de Websites verbindt u zich ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook het geheel van elementen waaruit de Websites bestaan (of zelfs een deel ervan) te kopiëren, te bewerken, te reproduceren, te verspreiden, te vermenigvuldigen, te publiceren, in licentie te geven, uit te baten, over te dragen, door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken. Deze elementen betreffen onder andere de merken, de teksten, de software, de databases, de formulieren, de handelsnamen, de productnamen, de logo’s, de grafische elementen en illustraties, de grafieken, de muziek, de kleurcombinaties, de slogans, de lay-outs en bladschikkingen en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de Websites en van de Diensten.

ARTIKEL 13 – TOEPASSELIJK RECHT & BEVOEGDE RECHTBANK

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil. De Nederlandstalige rechtbanken van Dendermonde zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden.

CONTACT

Heeft u vragen of opmerkingen omtrent de Websites, de Diensten, deze Algemene Voorwaarden de Privacyverklaring of de Cookieverklaring, neem gerust contact met ons op middels volgende coördinaten:

Management Information NV

Ninoofsesteenweg 1078 (bus 1) B-1080 Brussel

Tel. : +32 2 414 25 00 Fax : +32 2 414 26 00

RPR Brussel BTW BE 0441 240 033

E-mail: privacy@maninfo.be