Certificatie en logo

Als de organisatie over een geldige certificatie beschikt, heeft ze de toestemming om zich een gecertificeerde organisatie te noemen en gebruik te maken van het door CertUp geleverde certificaat en logo gedurende de geldigheidsperiode van de certificatie die eraan verbonden is en volgens de voorwaarden beschreven in het CertUp reglement. Dit is op aanvraag beschikbaar.

Om gegronde redenen kan CertUp de certificatie schorsen, beperken of intrekken.
Dit kan het geval zijn indien blijkt dat de organisatie niet meer voldoet aan de eisen gesteld door de norm of de certificatie-overeenkomst niet naleeft.
CertUp onderzoekt de situatie van de organisatie. Deze dient de nodige stavingselementen ter beschikking te stellen en, indien nodig, maatregelen te treffen.
Zonder positief gevolg kan de Certificatiecommissie de certificatie schorsen, beperken of intrekken.

Onder voorwaarden en na grondig onderzoek kan de Certificatiecommissie van CertUp ook overgaan tot een uitbreiding van de certificatie op aanvraag van de organisatie.