CertUp

Certificatie en logo

Naar aanleiding van de vaststellingen die de auditor heeft gedaan tijdens uw audit formuleert hij een advies aan de Certificatiecommissie. Op basis van dit advies, de analyse en de resultaten van de toetsing aan de norm, komt de Certificatiecommissie tot een resultaatsbepaling voor de uitgevoerde Qfor-audit en/of ISO-audit die al dan niet leidt tot het uitreiken van een certificaat.  

Indien u als organisatie over een geldige certificatie beschikt, heeft u de toestemming om zich een gecertificeerde organisatie te noemen en gebruik te maken van het door CertUp geleverde certificaat en logo gedurende de geldigheidsperiode van de certificatie die eraan verbonden is. 

Het certificaat is geldig voor maximum drie jaar.

Om gegronde redenen kan CertUp de certificatie schorsen, beperken of intrekken.