Naar aanleiding van de vaststellingen die de auditor heeft gedaan tijdens de audit formuleert hij een advies aan de Certificatiecommissie. Op basis van dit advies, de analyse van de gevalideerde module DataScan en de resultaten van de toetsing aan de norm, beslist de Certificatiecommissie over het beantwoorden aan de norm.

De Certificatiecommissie kan tot de volgende resultaten komen:  

  • Geslaagd: de organisatie verkrijgt haar certificatie in principe voor 3 jaar.
  • Niet geslaagd: de organisatie verkrijgt haar certificatie niet omwille van een té groot aantal afwijkingen ten aanzien van de norm. De Certificatiecommissie, al dan niet in samenspraak met de auditor, bepaalt een termijn waarbinnen de organisatie correctieve maatregelen kan doorvoeren om alsnog te beantwoorden aan de norm. Deze termijn bedraagt in principe een periode van maximaal zes maanden. Een toetsing van deze maatregelen gebeurt tijdens een opvolgingsaudit. Bij het overschrijden van deze periode dient de organisatie een volledig nieuwe audit te doorlopen. De organisatie dient tijdig de certificatie-instelling te contacteren om een opvolgingsaudit in te plannen.
  • Voorwaardelijk geslaagd: een voorwaardelijke erkenning betekent dat de organisatie een erkenning behaalt op voorwaarde dat ze, binnen een periode bepaald door de  Certificatiecommissie, correctieve maatregelen doorvoert vanaf de bekendmaking van de beslissing. De vastgestelde afwijkingen ten aanzien van de norm zijn niet van die aard dat ze bedreigend zijn voor de dienstverlening aan de klant. De organisatie onderwerpt zich aan een tussentijdse audit vóór de vervaldatum van de door de Certificatiecommissie vastgestelde periode. Deze termijn bedraagt in principe een periode van maximaal twaalf maanden. De organisatie dient tijdig de certificatie-instelling te contacteren om een tussentijdse audit in te plannen. Indien tijdens deze audit wordt vastgesteld dat de organisatie niet beantwoordt aan de opgelegde voorwaarden of indien er binnen deze periode geen tussentijdse audit plaatsvindt, is de Certificatiecommissie bij machte de Qfor-certificatie onmiddellijk op te heffen. Indien de organisatie waarvan de erkenning werd opgeheven alsnog de Qfor-erkenning wenst verder te zetten, dient zij zich aan een opvolgingsaudit te onderwerpen.


Om over een Qfor-certificaat te beschikken, dient de organisatie gelijktijdig te beantwoorden aan de volgende voorwaarden:

  • de Certificatiecommissie heeft een positieve beslissing afgeleverd en heeft geen beslissing genomen omtrent het schorsen en intrekken van de certificatie;

  • de facturen van de certificatie-instelling werden betaald.